Aktualności

BEZPŁATNE SZKOLENIA NADAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE!!!

BEZPŁATNE SZKOLENIA NADAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE!!!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe realizowane w ramach projektu „Nowy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby z powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego, które należą do jednej z wymienionych grup:

* osób zwolnionych, tj. osób bez zatrudnienia, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

* lub pracowników przewidzianych do zwolnienia (pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego)

* lub pracowników zagrożonych zwolnieniem (pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, albo z powodu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych)

Rekrutacja planowana jest w dniach 11.03.2019 r.- 05.04.2019 r. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej www.marmolowski.pl lub w biurze projektu PCE Marmołowski przy ul. Zaułek Drozdowy 2. Warunkiem zgłoszenia się do projektu będzie złożenie formularza rekrutacyjnego w ogłoszonym terminie rekrutacji.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

 

PCE „ Marmołowski”

Bytów, Zaułek Drozdowy 2

*********************

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości „STOLEM” w Lęborku

Lębork, ul. Krzywoustego 1

*********************

PCE „Marmołowski”

Kościerzyna ul. Strzelecka 34

 

Informacje nt. projektu można znaleźć również na stronie www.marmolowski.pl => Projekty unijne => Nowy Start oraz są udzielane telefonicznie pod numerem: 730 000 528

Inkubator w Lęborku - 7.03.2019
 
BEZPŁATNE SZKOLENIA NADAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE!!!

BEZPŁATNE SZKOLENIA NADAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE!!!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe realizowane w ramach projektu „Nowy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby z powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego, które należą do jednej z wymienionych grup:

* osób zwolnionych, tj. osób bez zatrudnienia, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

* lub pracowników przewidzianych do zwolnienia (pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego)

* lub pracowników zagrożonych zwolnieniem (pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, albo z powodu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych)

Rekrutacja planowana jest w dniach 11.03.2019 r.- 22.03.2019 r. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej www.marmolowski.pl lub w biurze projektu PCE Marmołowski przy ul. Zaułek Drozdowy 2. Warunkiem zgłoszenia się do projektu będzie złożenie formularza rekrutacyjnego w ogłoszonym terminie rekrutacji.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

 

PCE „ Marmołowski”

Bytów, Zaułek Drozdowy 2

*********************

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości „STOLEM” w Lęborku

Lębork, ul. Krzywoustego 1

*********************

PCE „Marmołowski”

Kościerzyna ul. Strzelecka 34

 

Informacje nt. projektu można znaleźć również na stronie www.marmolowski.pl => Projekty unijne => Nowy Start oraz są udzielane telefonicznie pod numerem: 730 000 528

Inkubator w Lęborku - 7.03.2019
 
Lęborska akademia młodych 3

Lęborska akademia młodych 3

Rekrutacja od 18.03.2019 r. 

 

Twin Media Sp. z o.o. prowadząca Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM w Lęborku zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego i bytowskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w  ramach projektu „Lęborska akademia młodych 3”, który jest kontynuacją projektu „Lęborska akademia młodych 2”. W ramach projektu oferujemy doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą
o udostępnienie powyższej informacji osobom, które mogłyby być zainteresowane udziałem
w projekcie.

W ramach projektu można skorzystać:

 • z doradztwa zawodowego;
 • ze szkoleń kończących się egzaminem, które nadają kwalifikacje/kompetencje. Podczas szkoleń uczestnikom wypłacimy stypendium szkoleniowe, zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze;
 • z nawet 6-cio miesięcznych staży przyuczających do zawodu, ze stypendium stażowym
  w wysokości 1017,40 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Podczas staży uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7 oraz ubezpieczenie NNW.

Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

 

                Do projektu zapraszamy osoby bierne zawodowo (bez pracy, nie zarejestrowane w PUP), nie uczestniczące w szkoleniu lub kształceniu w systemie stacjonarnym, w wieku 18-29 lat z powiatu lęborskiego i bytowskiego. W sumie ze wsparcia skorzystają 24 osoby. Celem projektu jest zaktywizowanie  wszystkich osób objętych wsparciem.

 

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w Lęborku w budynku Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Bolesława Krzywoustego 1 i w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2.

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.twinmedia.pl, profilu firmy na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy w/w biura. Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 796 000 054.

 

Do kontaktu zapraszamy osoby bez pracy zainteresowane szkoleniami oraz stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

 

Projekt „Lęborska akademia młodych 3” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.  

Inkubator w Lęborku - 13.03.2019
 
„Aktywna i bezpieczna. Wsparcie dla kobiet z Funduszy Europejskich.”

„Aktywna i bezpieczna. Wsparcie dla kobiet z Funduszy Europejskich.”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 25 marca 2019 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez kobiety ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 

W programie spotkania m.in.:  ​  
 • Fundusze Europejskie dla kobiet  - wprowadzenie - 5 kroków jak skorzystać z dofinansowania, formy wsparcia, najważniejsze pojęcia, kryteria dostępu.
 • Wsparcie dla kobiet z Funduszy Europejskich – Omówione zostaną możliwości samozatrudnienia oraz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Uczestniczki spotkania dowiedzą się jak skorzystać z bezpłatnych kursów językowych, komputerowych, doskonalących umiejętności zawodowe oraz studia podyplomowe. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich poinformują o bezpłatnych miejscach w przedszkolach i żłobkach.     ​
 • Zachowaj ostrożność przy podejmowaniu zatrudnienia. Proceder związany z handlem ludźmi – Komenda Miejska Policji w Słupsku przedstawi zagrożenia jakie czyhają na osoby wyjeżdżające do pracy zagranicę oraz sposoby jak unikać zagrożeń.
 • Prawa i obowiązki pracownika – w ramach wystąpienia przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Słupsku omówi formy zatrudnienia, rodzaje umów o pracę. 
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich – czyli gdzie szukać przydatnych informacji.
Miejsce i termin spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 25 marca 2019 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna I piętro), w godz. 11:00 – 13:00.  

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 24 marca 2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45.   Otrzymanie potwierdzenia  przyjęcia zgłoszenia  jest równoznaczne  z wpisaniem na listę   uczestników spotkania . 

Program oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępne na stronie: 
Kontakt: 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub ( 59) 714 18 45 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.​

 

 

Inkubator w Lęborku - 14.03.2019
 
Bezpłatne kursy językowe

Bezpłatne kursy językowe

Nowa rekrutacja na bezpłatne kursy języka niemieckiego i angielskiego!!! Kursy trwać będą od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r. – z przerwą wakacyjną! 
Szkolenie obejmuje 120 godzin i kończy się egzaminem z możliwością uzyskania certyfikatu.


Zapewniamy:
- bezpłatną naukę dzięki wsparciu Funduszy Europejskich 
- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- dogodne terminy i miejsce szkolenia.


Projekt skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia - zarówno do osób pracujących jak i bezrobotnych oraz biernych zawodowo - mieszkających w województwie pomorskim.


Więcej informacji pod numerem telefonu 730 002 974, na www.marmolowski.pl oraz w sekretariatach:
- Bytów, ul. Zaułek Drozdowy 2 (PCE Marmołowski) tel. 730 002 974
- Kościerzyna, ul. Strzelecka 34 (Fundacja Inkubator) tel. 577 150 433
- Lębork, ul. Bolesława Krzywoustego 1 (Inkubator Przedsiębiorczości) tel. 530 072 740

Inkubator w Lęborku - 19.03.2019
 

Zamknięty sekretariat

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości informuje, że sekretariat w dniach 23.04-03.05.2019 r.  będzie nieczynny, prosimy kontaktować się telefonicznie 59 307 03 66.

Inkubator w Lęborku - 15.04.2019
 
Mikropożyczka - ostatni miesiąc na złożenie wniosku do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Mikropożyczka - ostatni miesiąc na złożenie wniosku do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Pozostał miesiąc na skorzystanie z Mikropożyczki finansowanej ze środków unijnych w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Wnioski składać można jeszcze w czerwcu, do wykorzystania limitu środków. Do tej pory z Mikropożyczki skorzystało ponad 370 przedsiębiorców na kwotę blisko 21 mln zł.

 

Dla kogo?

Mikro i małych przedsiębiorstw rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą, które realizują przedsięwzięcia rozwojowe (inwestycje) na terenie województwa pomorskiego.

 

O jaką pożyczkę można się starać?

Do 100.000 zł, na okres do 60 m-c, z możliwością do 6 m-c karencji w spłacie kapitału. 

 

Na co?

Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych w celu: poprawy potencjału konkurencyjnego, poprawy zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi, zwiększenia produktywności.

Wskazane cele realizowane mogą być poprzez inwestycje związane m.in. z:

 • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych;
 • unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa;
 • modernizacją środków produkcji;
 • adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;
 • wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

Finansowany kapitał obrotowy musi być bezpośrednio związany z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego (maksymalnie do wysokości 50% kwoty udzielonej pożyczki).

 

Jaki jest koszt Mikropożyczki?

Mikropożyczka oprocentowana jest na zasadach rynkowych lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w obszarach preferencji i wynosi:

 • 1,87% - przedsiębiorstwa działające na rynku nie dłużej niż dwa lata,
 • 1,87% - przedsiębiorstwa realizujące inwestycje na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej,
 • 0,94% - przedsiębiorstwa spełniające łącznie oba wskazane wyżej kryteria.

Oprocentowanie w skali roku na warunkach rynkowych wynosi od 2,47% i jest uzależnione                          od ratingu przedsiębiorstwa oraz proponowanych zabezpieczeń.

Prowizja za udzielenie pożyczki – 0%.

 

Gdzie złożyć wniosek o Mikropożyczkę?

Wniosek złożyć można w siedzibie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. lub jednym z pięciu oddziałów zlokalizowanych w Bytowie, Kartuzach, Słupsku, Tczewie i Wejherowie.

Zapraszamy do kontaktu tel. 58 302 20 05, e-mail: biuro@pfp.gda.pl, www.pfp.gda.pl

Inkubator w Lęborku - 3.06.2019
 
BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE DLA OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA!

BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE DLA OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA!

Pomagasz swojej Mamie, Tacie, Babci, Dziadkowi w obsłudze komputera?

Przekaż Im informację o bezpłatnym szkoleniu komputerowym dla osób powyżej 50 roku życia. 
PCE Marmołowski zaprasza na bezpłatny kurs komputerowy. Pierwsze zajęcia w Bytowie już październiku br. po 3-4 godziny dziennie (2-3 razy w tygodniu).

W trakcie szkolenia otrzymasz bezpłatną naukę (120 godzin) i materiały szkoleniowe. 

Do udziału w szkoleniu zapraszam osoby w wieku od 50 do 75 lat mieszkające w województwie pomorskim, które pracują w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw lub podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych, lub są bezrobotne lub bierne zawodowo (w tym emeryci/renciści).

Informacje: tel. 530-072-740
 
Inkubator w Lęborku - 10.06.2019
 
DRUK 3D

DRUK 3D

 

 

Spotkaniu dla firm dotyczące specjalistycznych usług oferowanych przez Słupski Inkubator Technologiczny w ramach nowopowstałego Centrum Druku 3D.

 

Spotkanie odbędzie się 24 czerwca o godzinie 10.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku  i dotyczyć będzie m.in.: 

 • Pomiarów i Skanowania 3D;
 • Inżynierii odwrotnej;
 • Prototypowania i Druku 3D;
 • Pomiarów termowizyjnych;
Inkubator w Lęborku - 17.06.2019
 
Biuro nieczynne 21.06.2019 r.

Biuro nieczynne 21.06.2019 r.

Inkubator w Lęborku - 18.06.2019
 
 
 
 
1 2 3 4 ...12
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij