Aktualności

Pożyczka na zatrudnienie

Pożyczka na zatrudnienie

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MŚP na wsparcie w procesie poszukiwania, pozyskania i podniesienia kwalifikacji pracowników.

 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. rozpoczął nabór wniosków o Pożyczkę na zatrudnienie na wsparcie w procesie poszukiwania, pozyskania i podniesienia kwalifikacji pracowników.

 

Pożyczka na zatrudnienie dostępna jest w ramach Projektu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego i służyć ma przezwyciężeniu zwiększającego się braku odpowiednich kadr na rynku pracy w województwie pomorskim.

 

O Pożyczkę na zatrudnienie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego. 

 

Maksymalna kwota pożyczki to 300 tys. zł na okres do 60 m-cy, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 m-cy. Wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany.

Roczne oprocentowanie pożyczki wynosi 0,93% na warunkach pomocy de minmis, bez  dodatkowych opłat za udzielenie i obsługę pożyczki.

 

Pożyczka na zatrudnienie przeznaczona jest na:

pozyskania nowych pracowników, zwłaszcza z terenu spoza województwa pomorskiego, w celu zwiększenia, utrzymania wielkości lub podniesienia jakości zatrudnienia,

stworzenia nowych stanowisk pracy,

podniesienia kwalifikacji pracowników.

 

Ze środków pożyczki na zatrudnienie finansować można wydatki związane m.in. z:

* kosztami usług firm rekrutacyjnych, agencji pośrednictwa pracy tymczasowej, przygotowaniem i zamieszczaniem ogłoszeń o pracę,

* zatrudnieniem nowych pracowników i utworzeniem nowych stanowisk pracy, w tym: koszty badań wstępnych, wynagrodzeń wraz z narzutami, koszty wyposażenia, urządzeń i narzędzi służących do wykonywania pracy na ww. stanowisku,

* organizacją płatnych praktyk i staży dla uczniów, studentów, absolwentów,

* podniesieniem kwalifikacji pracowników, w tym: koszty szkoleń, kursów, studiów wyższych, podyplomowych,

* relokacją pracowników, w tym: finansowanie kosztów przeprowadzki, wynajmu mieszkania służbowego,

* otrzymaniem przez zagranicznych pracowników prawa stałego pobytu w Polsce, w tym: opłata skarbowa za rozpoczęcie procedury udzielenia zezwolenia na pobyt stały, koszty pomocy prawnej, tłumaczenia, nauki języka polskiego oraz inne koszty związane z zatrudnieniem cudzoziemców,

* finansowaniem kosztów związanych z opieką nad dziećmi pracowników lub osób od nich zależnych, wypoczynkiem pracowników i ich rodzin, pozostałymi świadczeniami pozapłacowymi pracowników. 

 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. przeznaczy ponad 6 mln zł na Pożyczkę na zatrudnienie. Wnioski składać można w centrali w Gdańsku oraz w oddziałach spółki. Szczegóły produkty tutaj.

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij