Aktualności

Projekt "Bez granic"

Projekt "Bez granic"

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

1.       są w wieku 18-35 lat;

2.       posiadają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo;

3.       zamieszkują województwo zachodniopomorskie, pomorskie, opolskie i podkarpackie;

4.       nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, jak również niestacjonarnym – w przypadku studentów studiów I, II lub III stopnia;

5.       nie szkolą się (nie uczestniczą w zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) oraz w okresie ostatnich czterech tygodni przed zakwalifikowaniem do projektu nie brali udziału w szkoleniu mającym na celu uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy finansowanym ze środków publicznych.

Podczas rekrutacji priorytetowo traktujemy osoby z następujących grup:

1.       osoby, które opuściły zakład poprawczy, Schronisko dla Nieletnich, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, pieczę zastępczą;

2.       osoby długotrwale bezrobotne;

3.       osoby posiadające wykształcenie maksymalnie gimnazjalne;

4.       osoby niepełnosprawne;

5.       kobiety.

Wsparcie dla Uczestnika w ramach projektu obejmuje trzy następujące po sobie, obowiązkowe fazy:

1)         PRZYGOTOWANIE DO MOBILNOŚCI

A.      Przygotowanie przez Mentora dla każdego Uczestnika IPD (Indywidualny Plan Działań) - kompleksowego programu działań koniecznych do podjęcia w ramach projektu w celu (re)integracji danej osoby z rynkiem pracy/systemem kształcenia lub szkolenia. IPD jest punktem wyjściowym dla udziału danej osoby w projekcie i wyznacza kierunki działań koniecznych do podjęcia w celu jej aktywizacji.

B.      Przygotowanie psychologiczno-motywacyjne Uczestników projektu obejmujące:

  • Warsztat integracyjny (6 godzin),
    • Kurs rozwoju osobistego (30 godzin),
  • Indywidualne konsultacje z mentorem.

C.      Przygotowanie językowe Uczestników projektu obejmujące:

  • Kurs języka angielskiego (100 godzin).

D.      Przygotowanie kulturowe Uczestników obejmujące:

  • Warsztat interkulturowy (12 godzin).

E.       Wideo rozmowa z mentorem Partnera ponadnarodowego.

2)         MOBILNOŚĆ PONADNARODOWA – wyjazd do Irlandii (pobyt w Cork - 60 dni)

A.      Warsztat kompetencji kulturowych.

B.      Warsztat interkulturowy (6 godzin).

C.      Kurs pierwszej pomocy.

D.      Zagraniczna praktyka zawodowa (min. 38 dni), w tym szkolenie Manual Handling (odpowiednik polskiego BHP)

E.       Szkolenie językowe z native speakerem (min. 1 dzień w tygodniu po 1 godzinie).

F.       Kurs rozwoju osobistego (ok. 26 godzin).

G.      Inne formy aktywizacji społeczno-zawodowej organizowane przez mentora ponadnarodowego

3)         AKTYWIZACJA ZAWODOWA PO POWROCIE Z MOBILNOŚCI

A.      Spotkanie podsumowujące z mentorem (6 godzin).

B.      Wsparcie doradcy zawodowego (śr. 10 godz./os.).

C.      Przygotowanie zawodowe – szkolenia/kursy zawodowe dla części Uczestników (zgodnie z IPD).

D.      Spotkanie z pracodawcami (6 godzin).

E.       Przekazanie CV Uczestników związkom pracodawców.

F.       Aktywne poszukiwanie pracy.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projektodawca pokrywa wszystkie koszty związane z uczestnictwem w projekcie (koszty dojazdu na zajęcia, koszty szkoleń, koszty dojazdu i pobytu w Irlandii, koszty ubezpieczeń).

Planowany harmonogram działań:

1.       Nabór uczestników i ich kwalifikacja (spotkania z mentorem)

2.       Przygotowanie do mobilności – listopad-luty 2019 r.

3.       Pobyt w Irlandii –luty – kwiecień 2019 r.

4.       Aktywizacja zawodowa po powrocie z mobilności – kwiecień -czerwiec 2019 r.

Miejsce realizacji wsparcia: 

Informujemy, że miejsce realizacji szkoleń zostanie ostatecznie ustalone na podstawie zgłoszeń uczestników – zostanie w maksymalny sposób dopasowane do miejsca zamieszkania uczestników i ich możliwości dojazdu.

Sposób składania zgłoszeń:

Komplet dokumentów zgłoszeniowych, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, należy złożyć w Biurze Projektu - Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin , tel. 91 85 22 616 lub 91 85 22 611, e-mail: bez_granic@zgd.com.pl, w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00

 

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.bezgranic.zgd.com.pl(w zakładce „Rekrutacja” -> „Dokumenty do pobrania”) oraz w biurze projektu.

 

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij